ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ಕನ್ಯಾರ್ 17(Oct 3)*
ಪದ್‌ನಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುನರ್ವಸು
ಹಸ್ತ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 12:00 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:1:30ಕತ್ತನೆ

ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೆಂಬಟ್ಟ್‌ರ ತೊಪ್ಪಾಯ*:ಚೊಂದ‌ ಮಂಡೆ‌ ತುಣಿ. Red coloured silk Kodava turban. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರುಮಾಲು.

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *