ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
ಕಕ್ಕಡ 29(Aug 14)
ಚೊವ್ವಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಉತ್ತರ
ಆಶ್ಲೇಷ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 3:00 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:4:30ಕತ್ತನೆ

             ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ