ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ಕನ್ಯಾರ್ 19(Oct 5)*
ಬೊಳ್ಯಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಶ್ಲೇಷ
ಹಸ್ತ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 10:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:12:00ಕತ್ತನೆ

*ವಿಶ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನ*

ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೆದಪುಳು*:ಉರ್‌ಪರನ್ನತೆ‌ ಇಪ್ಪ‌, ಮರ್‌ತ ಇಲ್ಲೆಂಗಿ‌ ನೆಲತ್‌ ಒಕ್ಕಚೆ‌ ಕೂಡಿಯಂಡ್‌, ಮಣ್ಣ್‌ಲೆ‌ ಮೂಡೆ‌ ಕೆಟ್ಟಿ‌ತ್‌ ಚತ್ತ‌ ಗ್‌ಡ, ಮರ‌, ಜಾತಿಯ ‌ಇನ್ನ‌ತಾನೆಲ್ಲ‌ ತಿಂಬನ್ನ‌ತ ಒರ್‌ ಬೊಳ್‌ತ‌ ಪುಳು. Termites; White ants. ಗೆದ್ದಲು; ಗೆಜ್ಜಲು.

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*