ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ಬಿರ್ಚ್ಯಾರ್ 9(Nov 25)*
ನಾರಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೃಗಶಿರ
ಅನುರಾಧ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 4:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:6:00ಕತ್ತನೆ

*ಕೈಮುಡಿಕೆ ಪುತ್ತ‌ರಿ ಕೋಲ್ ಮಂದ್*

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ ಡಾ. ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ಸಿ ಉತ್ತ‌ಯ್ಯ ಪಿಞ್ಞ ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ತಂಗಮ್ಮ ಉತ್ತಯ್ಯ.

ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೊತ್ತ್‌ಮಳು*:ಅಗ್ರ‌ಣೆ‌ಕ್‌ ಇಡ್‌ವ ಚೋಂದ ಒಣ‌ಕ್‌ ಮಳುರ‌ ಚೂರ್‌. Piece of dried chilly used in seasoning curries. ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯ ಚೂರು.

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*