ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ಬಿರ್ಚ್ಯಾರ್ 8(Nov 24)*
ಚೆನಿಯಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ರೋಹಿಣಿ
ಅನುರಾಧ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 9:00 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:10:30ಕತ್ತನೆ

🌾🌾🌾 *ಪುತ್ತರಿ ನಮ್ಮೆರ ನಲ್ಲರಿಮೆ ನಾಡ್’ರ ಮಾಜನಕ್* 🌾🌾🌾

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ ಡಾ. ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ಸಿ ಉತ್ತ‌ಯ್ಯ ಪಿಞ್ಞ ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ತಂಗಮ್ಮ ಉತ್ತಯ್ಯ.

ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೊಡಿಯಲಡ್‌ಕೆ*:ಕೊಡಿಯಲೆ‌ಕ್‌ ಅಡಿಕೆ ಚುಣ್ಣ‌ ಕೂಟಿ‌ತ್ ತಿಂಬನ್ನ‌ತದ್. Tender betel leaf in which is folded small pieces of arecanut ,some lime powder and flavourings to chew after a meal, as a digestive and as a mild aphrodisiac. ತಾಂಬೂಲ

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*