ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ಬಿರ್ಚ್ಯಾರ್ 7(Nov 23)*
ಬೊಳ್ಯಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೃತಿಕ ರೋಹಿಣಿ
ಅನುರಾಧ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 10:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:12:00ಕತ್ತನೆ
🌕

🌾🌾🌾 *ಪುತ್ತರಿ ನಮ್ಮೆರ ನಲ್ಲರಿಮೆ ನಾಡ್’ರ ಮಾಜನಕ್* 🌾🌾🌾

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ ಡಾ. ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ಸಿ ಉತ್ತ‌ಯ್ಯ ಪಿಞ್ಞ ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ತಂಗಮ್ಮ ಉತ್ತಯ್ಯ.

ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೊಡವಾಮೆ*:ಕೊಡವಡ ಪೊರ‌ಪಾಡ್‌, ತೀನಿ, ತಕ್ಕ್‌, ನಡ್‌ಪ್, ಆಜಾರ, ಇನ್ನತಾನೆಲ್ಲ ಪದ್ದ‌ತಿರ‌ನ್ನ‌ಕೆ ಸೆರಿಯಾಯಿತ್‌ ನಡ್‌ತುವ‌ದ್. The way of life of Kodavas their culture, customs, traditions, languages, food etc. ಕೊಡವ ಭಾಷೆ, ನಡತೆ, ಉಡುಪು,ಆಚಾರ, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪದ್ದತಿಯಂತೆ ಪಾಲಿಸುವುದು.

*Bytethra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*