ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ತೊಲೆಯಾರ್ 5(Oct 22)*
ತಿಂಗಳಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂ.ಭಾದ್ರ
ಚಿತ್ತ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 7:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:9:00ಕತ್ತನೆ

ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೇಳಿ*: ಪೆದ‌ ಪೋನದ್‌. Fame. ಪ್ರಸಿದ್ದಿ.

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*