ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ತೊಲೆಯಾರ್ 4(Oct 21)*
ನಾರಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂ.ಭಾದ್ರ
ಚಿತ್ತ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 4:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:6:00ಕತ್ತನೆ

ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೇಳ್*:ಚಾಯಿಲ್‌ ಕೇಟ. Listen. ಕೇಳು.

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*