ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ಕನ್ಯಾರ್ 31(Oct 17)*
ಪದ್‌ನಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಉ.ಷಾ
ಚಿತ್ತ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 12:00 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:1:30ಕತ್ತನೆ

*ಬೊತ್ತ್‌ ಕುತ್ತುವ*

*ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ*

*_ನಿಂಗಕೆಲ್ಲಾ ಕಾವೇರಿ ಚಂಗ್ರಾಂದಿರ ನಲ್ಲಾಮೆ_. ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿ ನಿಂಗಕೆಲ್ಲಾ ನಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮಳೆ-ಬೊಳೆ ತಂತ್ ಕಾಪಾಡಡ್*.

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೇತೋಳಬಾಳ್*:ಕುಸಿಯೂ ಇಲ್ಲತೆ‌ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲತೆ‌ ಬಾವ‌ ಬಾಳ್. Saintly life detached from the joys and sorrows in life.ಲೋಕದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನ.

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*