ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ಕನ್ಯಾರ್ 30(Oct 16)*
ಚೊವ್ವಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂ.ಷಾ
ಚಿತ್ತ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 3:00 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:4:30ಕತ್ತನೆ

*ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನ*

ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೇಚಕ್ಕಿ*:ಚೋಂದಕ್ಕಿ;
ಚೋಂದ ಜಾತಿರ ನೆಲ್ಲ್‌ನ ಕುಟ್ಟಿ‌ತ್‌ ಮಾಡ್‌ನ ಅಕ್ಕಿ‌.
Red kernel rice. ಕೆಂಪು ಜಾತಿಯ ಅಕ್ಕಿ.

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*