ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ಕನ್ಯಾರ್ 29(Oct 15)*
ತಿಂಗಳಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂಲ
ಚಿತ್ತ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 7:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:9:00ಕತ್ತನೆ

ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೇಕೊಳ*:ತೂಟ್ಂಗಳ; ಚತ್ತ‌ಯಂಗಳ‌ ಚುಡುವ‌ ಇಲ್ಲೆಂಗಿ‌ ಪೂಪ ಜಾಗ‌. Graveyard. ಸ್ಮಶಾನ.

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*