ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ತೊಲೆಯಾರ್ 28(Nov 14)*
ಪದ್‌ನಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಶ್ರವಣ
ವಿಶಾಖ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 12:00 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:1:30ಕತ್ತನೆ

ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ

*ಮಕ್ಕ‌ಡ ದಿನಾಚರಣೆ*

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ ಡಾ. ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ಸಿ ಉತ್ತ‌ಯ್ಯ ಪಿಞ್ಞ ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ತಂಗಮ್ಮ ಉತ್ತಯ್ಯ.

ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೊಟ್ಟತೆಂಗೆ*: ನೆಲ‌ತ್‌ರ ಅಡಿಲ್‌ ಉರ್‌ಟಾಯಿ‌ತ್ ನೆಲಕಡ್‌ಲೆರನ್ನ‌ಕೆ‌ ಆಚೆಂಗಿ‌ ಚೆರ್ಂಙನೆ ಆಪ ಆಂಡ ಕಂಡೆ. Clusters of small tubers of a plant that grows in a wet soil. ತೇವ ಇರುವಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡದ ಚಿಕ್ಕ ಉರುಟಾದ ನೆಲ‌ಕಡಲೆಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಡ್ಡೆ.

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*