ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ಕನ್ಯಾರ್ 28(Oct 14)*
ನಾರಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಚಿತ್ತ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 4:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:6:00ಕತ್ತನೆ

ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೇಂಬ್‌ತಾಳ್*:ಕೇಂಬ್‌ ಎಲ್‌ಕಂಡ‌ತ್‌ರ ತಂಡ್‌. Colacasia Petiole, leaf stalk of the Colacasia plant. ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆಯ ದಂಟು

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*