ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ಕನ್ಯಾರ್ 26(Oct 12)*
ಬೊಳ್ಯಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಶಾಖ
ಚಿತ್ತ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 10:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:12:00ಕತ್ತನೆ

ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೇಂಬ್*:ಕಂಡೆಲ್ ಆಪ‌ ಚೆರಿಯ‌ ಗ್‌ಡ ಆಂಡ ಕಂಡೆ,ತಾಳ್, ಎಲ್‌ಕಂಡತ್‌ನ ಎಲ್ಲ‌ ಪಂಜೆ ಆಯಿತ್‌ ಎಡ್‌ತವ.
Colacasia, a plant whose tuber, stalk and leaves are used as vegetables. ಕೆಸು

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*