ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ತೊಲೆಯಾರ್ 25(Nov 11)*
ನಾರಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂಲ
ವಿಶಾಖ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 4:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:6:00ಕತ್ತನೆ

ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ ಡಾ. ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ಸಿ ಉತ್ತ‌ಯ್ಯ ಪಿಞ್ಞ ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ತಂಗಮ್ಮ ಉತ್ತಯ್ಯ

ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೊಟ್ಟಂಗೊಲೆ*: ಚೆರಿಯ ಬಾಳೆಕೊಲೆ . A very small banana bunch. ಸಣ್ಣ ಬಾಳೆಗೊನೆ.

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*