ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ದಲ್ಮ್ಯಾರ್ 19 (Jan 3)*
ಬೇಳಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅನುರಾಧ
ರಾಹುಕಾಲ: 1:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:3:00ಕತ್ತನೆ

*ಐ.ಮ ಮುತ್ತಣ್ಣ ‌ ಸ್ವಗಿ೯ಯಾನ ದಿನ*

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ ಡಾ. ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ಸಿ ಉತ್ತ‌ಯ್ಯ ಪಿಞ್ಞ ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ತಂಗಮ್ಮ ಉತ್ತಯ್ಯ.

ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೋಯಿಮೆಕಾರ*:ಪಂಡ್‌ಕಾಲತಿಂಜಲೇ ಬಂದಿತುಳ್ಳ ಅಕ್ಕ್‌ದಾರಿಕೆರ‌ ಕಾರ್‌ಬಾರ್‌ನ ನಡ್‌ತ್‌ವಂತಂವ. Heriditary head man. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಮುಂದಾಳುತನದ ಹಕ್ಕುದಾರಿಕೆ ಇರುವವನು.

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*