ವೆಸ್ಟ್ ನೆಮ್ಮಲೆಕಾರಳಾನ ಕಾಳಿಮಾಡ ಚಂಗಪ್ಪ ಇಂದ್ ಪೊಲಂಜೆತೆಕ್ ಮರಣಪಟ್ಟಿತ್. 68 ಬಯತ್ ರ ಕಾಳಿಮಾಡ ಚಂಗಪ್ಪ ಅಯಿಂಡ ಆಕೀರಿ ಕಾರ್ಯ ವೆಸ್ಟ್ ನೆಮ್ಮಲೆಲುಳ್ಳ ಅಯಿಂಡ ಸ್ವಂತ ಮನೆಲ್ ಇಂದ್ ಮಜ್ಜಣ ನಡ್ ಪಾಂದ್ ವಕ್ಕಕಾರ ಅರಿಚಿಟ್ಟಿತ್. (4th am)