*ಚಾವು ಸುದ್ದಿ:-* ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿಕಾರಳಾನ *ನಾಮೆರ ನೀಲವ್ವ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ* ತಂಗಡ 89ನೆ ಬಯತ್ ಲ್ ಇಂದ್ (5-11-2018) ಮಜ್ಜಣ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆಚಿ. ತಾಮನೆ: ಮತ್ರಂಡ). ದಫನ ನಾಳೆ (6-11-2018) ಪೊಲಾಕ 11 ಗಂಟೆಕ್ ಸ್ವರ್ಗಿಯಡ ಸ್ವಂತಮನೆ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿಲ್ ನಡ್ ಪ. (ಏರ ವಿವರಕ್: 9483487548)