*ಚಾವು ಸುದ್ದಿ*
ಸೂರ್ಲಬಿ ನಾಡ್, *ಮಂಕ್ಯ* ಗ್ರಾಮ, ಮೇದುರ ಬಾಬುಬೀಮಯ್ಯ ಅಯಿಂಡ ಅವ್ವ *95 ಬಯತ್*ರ *ಮೇದುರ ಗಂಗವ್ವಚಂಗಪ್ಪ* (ತಾಮನೆ ಅಡ್ಡಂಡ) ಅಯಿಂಗ ಇಂದ್ ಪೊಲಾಕ *05 ಘಂಟೆಕ್* ಸ್ವರ್ಗಿಯಳಾಚಿ. ಇಯಂಡ *ಆಖೀರಿ ಕಾರ್ಯ ನಾಳೆ ತಿಂಗಳಾಚೆ ಪೊಲಾಕ 10 ಘಂಟೆಕ್* ಮಂಕ್ಯ ಗ್ರಾಮತ್ ನಡ್ಪಾಂದ್ ವಕ್ಕಕಾರ ಅರಿಚಿಟ್ಟಿತ್.