*ಮಾರಮಳೆ-ಭೂಗೂದೆ:*
*ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಸಹಾಯ ಪಣ: ದಾರ್ ದಾರ್‍ಕ್?*

Relief cheques were distributed to victims and the money was decided depending on the extent of damage. *KSB distributed cheques from Rs. 30,000 and in excess of Rs. 2 lakh depending on the damage they have sustained.*
Courtesy: *ಪೂಮಾಲೆ*
*Poomaale Kodava News*
ಕೈಂಜಕಾಲ 2018ಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗತ್ ಕೊಡಗ್‍ಲ್ ಬುದ್ದ ಮಾರಮಳೆ ಪಿಞ್ಞ ಭೂಗೂದೆನುಂಡ್ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ, ಮನೆ ಕಳ್‍ಂದಂಡ್, ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟತ್ ಕೆಣ್‍ಂಜ ಸಂಸಾರಕ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕೊಡವ ಸಮಾಜತ್‍ರ *ಫ್ಲಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್*’ಂಜ ಉ.2.67 ಕೋಟಿ ಪಣತ್‍ನ ಇದೇ ನಾಳಂಕೆ 25.3.2019ಂಗ್ ಒಟ್ಟು 355 ಜನಳ ಕಾಕಿ ಕೂಟಿತ್ ಕೊಡ್‍ತತ್.
*ಸಹಾಯ ಪಣ ಪಡ್‍ಂದಂಡವು*:
1)ಹೊಟ್ಟೆಯಂಡ ಎಸ್. ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ, 2)ಕನ್ನಿಕಂಡ ಎ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ 3) ಕನ್ನಿಕಂಡ .ಬಿ. ಮಣಿ ಪೂವಯ್ಯ, 4)ತೇನನ ಲೋಕನಾಥ್, 5)ಬಾಚಿನಾಡಂಡ ಕೆ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ, 6)ಉಪ್ಪಂಗಡ ಕೆ. ಪೊನ್ನಪ್ಪ, 7)ಬಾಚಳ್ಳಿರ ಸೋಮಯ್ಯ, 8)ಭುಕ್ತಂಡ ಬಿ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, 9)ದಡ್ಡೆರ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ, 10)ಗೀಜಗಂಡ ಎಸ್. ದೇವಯ್ಯ, 11)ಗೀಜಗಂಡ ಎಸ್. ಕಾವೇರಪ್ಪ, 12)ಗೀಜಗಂಡ ಎಸ್.ಗಣಪತಿ, 13)ಓಡಿಯಂಡ ಎಂ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ, 14)ಓಡಿಯಂಡ ಎಸ್. ನಂಜುಂಡ, 15)ತಾಚಮಂಡ ಮಹೇಶ್ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, 16)ತಾಚಮಂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, 17)ಟಿ.ಡಿ. ತಮ್ಮಯ್ಯ, 18)ತಾಚಮಂಡ ಲೀಲಾವತಿ, 19)ಟಿ.ಎಂ. ಚಂಗಪ್ಪ, 20)ತಾಚಮಂಡ ಎಂ. ಕಾವೇರಪ್ಪ, 21)1ಇ.ಎ. ಕರುಂಬಯ್ಯ, 22)ತಾಚಮಂಡ ಭಾಗ್ಯವತಿ, 23) ಟಿ.ಕೆ. ಕಾವೇರಪ್ಪ, 24)ತಾಚಮಂಡ ರಾಣಿ, 25) ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ಬೇಬಿ ಮಾದಪ್ಪ, 26)ಪಂದಿಕುತ್ತಿರ ಚಿತ್ರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, 27)ಕೆ.ಆರ್.ಕರುಣ, 28)ಸಿದ್ದಂಡ .ಸಿ.ಬಿದ್ದಪ್ಪ, 29)ಚೆರ್‍ಮಂದಂಡ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ, 30)ಮಿನ್ನಂಡ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 31)ಮಿನ್ನಂಡ ಕೆ. ಶಿವಯ್ಯ, 32)ಮಿನ್ನಂಡ ಬಿ. ಕಾಳಯ್ಯ, 33)ಪೂಣಚ್ಚ ವೈ.ಆರ್, 34)ಅಯ್ಯಕುಟ್ಟಿರ ಎಸ್. ಮಾದಪ್ಪ, 35)ಅಯ್ಯಕುಟ್ಟಿರ ಅಶೋಕ್ ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ, 36)ಅಯ್ಯಕುಟ್ಟಿರ ಜಾನಕಿ ಮಾಚಯ್ಯ, 37)ಅಯ್ಯಕುಟ್ಟಿರ ಕೆ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 38)ಅಯ್ಯಕುಟ್ಟಿರ ಕೆ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, 39)ಅಯ್ಯಕುಟ್ಟಿರ ವಿಜು ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ, 40)ಐಮುಡಿಯಂಡ ಜಿ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, 41)ಐಮುಡಿಯಂಡ ಎಸ್. ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ, 42)ಐಮುಡಿಯಂಡ ಎಸ್. ದೇವಯ್ಯ, 43)ಐಮುಡಿಯಂಡ ಎಸ್. ಗಣಪತಿ, 44)ಐಮುಡಿಯಂಡ ಎಸ್. ಅಪ್ಪಚ್ಚು, 45)ಐಮುಡಿಯಂಡ ಎಸ್. ಹರೀಶ್, 46)ಪಾಲೆಕಂಡ ಜಿ. ದೇವಯ್ಯ, 47)ಪೆಮ್ಮಡಿಯಂಡ ಅಕ್ಕವ್ವ 48)ಪಿ.ಸಿ. ಸೋಮಯ್ಯ, 49)ಅಯ್ಯಕುಟ್ಟಿರ ನೀಲಮ್ಮ, 50)ಅಜ್ಜಮಕ್ಕಡ ಬಿ. ನಂಜಪ್ಪ 51)ಎ.ಎನ್. ರವಿ ಸುರೇಶ್, 52)ದೇವಪಂಡ ಎಸ್. ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ, 53)ಜಗ್ಗಾರಂಡ ಪಿ. ದೇವಯ್ಯ, 54)ಜೆ.ಪಿ.ಕಾವೇರಪ್ಪ ಪೊಣ್ಣ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, 55)ಕೆ.ಬಿ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, 56)ಕಿರಿಯಮಾಡ ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 57)ಕುಟ್ಟಂಡ ಎಸ್. ಪೊನ್ನಮ್ಮ, 58)ಕೆ.ಎಸ್.ಸುದೀಪ್, 59)ಮೇದುರ ಕುಮಾರ್, 60)ಮೇದುರ ಕುಶಾಲಪ್ಪ, 61)ಮೇದುರ ಆರ್. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್, 62)ಮೇದುರ ಸೀತಮ್ಮ, 63)ಪರುವಂಡ ಬಿ. ರಾಮಪ್ಪ 64)ಪರುವಂಡ ಮೋಟಯ್ಯ, 65)ದಾಮೋದರ ಎನ್.ಕೆ, 66)ಮಾಳೇಟಿರ ಟಿ. ಪುಷ್ಪ, 67)ಮೇವಡ ಬಿ.ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ, 68)ಅಯ್ಯಲಪಂಡ ಪನ್ನಗ ಮಾದಪ್ಪ, 69)ಅಯ್ಯಲಪಂಡಟಿ. ಮಾದಪ್ಪ, 70)ಅಯ್ಯಲಪಂಡ ಎಸ್. ಕುಮಾರಪ್ಪ, 71)ಅಯ್ಯಲಪಂಡ ಟಿ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, 72)ಅಪ್ಪಂಡೇರಂಡ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 73)ಅಪ್ಪನೆರವಂಡ ಪೂಣಚ್ಚ, 74)ಅಪ್ಪಂಡೇರಂಡ ಪಿ. ಜಗದೀಶ್, 75)ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, 76)ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, 77)ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ ಪೂವಯ್ಯ, 78)ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ ಸೋಮವ್ವ, 79)ಚಾಮೆರ ಕೆ. ಕಮನ, 80) ಚಾಮೆರ ಈರಪ್ಪ, 81)ಚಾಮೆರ ಯು. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, 82) ಚಂಡಿರ ಪಳಂಗಪ್ಪ, 83)ಚನ್ನಪಂಡ ಎ. ನಂಜಪ್ಪ, 84)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಚಿಮ್ಮ ನಂಜಪ್ಪ, 85)ಚೆನ್ನಪಂಡ ದರ್ಶನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, 86)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಕೆ. ದೇವಯ್ಯ, 87) ಚೆನ್ನಪಂಡ ಕಟ್ಟಿ ನಂಜಪ್ಪ, 88)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಬನ್ಸಿ ಪೂಣಚ್ಚ, 89)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಪಿ. ನಂಜಪ್ಪ, 90)ಚೆನ್ನಪಂಡ ರತಿ ಸತೀಶ್, 91)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಉಮೇಶ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 92)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಬಿ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, 93)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಜಿ. ಕಿಟ್ಟು ಸೋಮಯ್ಯ, 94)ಚೆನ್ನಪಂಡ ರಮೇಶ್ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, 95)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಮಂದಣ್ಣ, 96)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಸುಂದರಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 97)ಐಲಪಂಡ ಪುಷ್ಪ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, 98)ಐಲಪಂಡ ಎ. ಪೊನ್ನಪ್ಪ, 99)ಐಲಪಂಡ ಎ. ಉತ್ತಪ್ಪ, 100)ಐಲಪಂಡ ಪಟ್ಟು ಪೂವಯ್ಯ, 101)ಐಲಪಂಡ ಎಸ್. ದೇವಯ್ಯ, 102)ಜಡ್ಡಮಂದಂಡ ಅರಸು, 103)ಜಡ್ಡಮಂದಂಡ ಸುಂದರಿ ಗಣೇಶ್, 104)ಜಡ್ಡಮಂದಂಡ ಕೆ. ಚಂಗಪ್ಪ, 105)ಕಾರೆರ ಧನಪತಿ, 106)ಕನ್ನಿಕಂಡ ಎಂ. ಪೂವವ್ವ, 107)ಕಾಕೆರ ಎಸ್. ತಮ್ಮಯ್ಯ, 108)ಕಾರೆರ ಯು. ಕಾಳಪ್ಪ, 109)ಕನ್ನಿಕಂಡ ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ, 110)ಕಾರೆರ ಚರ್ಮಣ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ, 111) ಕಾರೆರ ಕೆ. ದುರ್ಯೋಧನ, 112)ಕಾರೆರ ಕೆ. ಜೋಯಪ್ಪ, 113) ಕಾರೆರ ಕೆ. ಮೇಮುನ, 114) ಕಾರೆರ ಕೆ. ತಮ್ಮಯ್ಯ, 115) ಕಾರೆರ ಕೆ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 116) ಕಾರೆರ ಪಿ. ಲೀಲಾವತಿ, 117)ಕಾರೆರ ಎನ್. ಉತ್ತಯ್ಯ, 118)ಕಾರೆರ ಪಿ. ದುರ್ಯೋಧನ, 119)ಕಾರೆರ ಪಿ. ಹರೀಶ್, 120)ಕಾರೆರ ಪಿ. ಲಿಂಗರಾಜು, 121)ಕಾರೆರ ಎಸ್. ಮೊಣ್ಣಯ್ಯ, 122)ಕಾರೆರ ಸರಸು ಚಂಗಪ್ಪ, 123) ಕಾರೆರ ಟಿ. ಹರೀಶ್, 124)ಕುಳ್ಳೋಡಂಡ ಎಂ. ದೇವಯ್ಯ 125)ಕುಳ್ಳೋಡಂಡ ಜಿ. ಪೊನ್ನಪ್ಪ, 126)ಕುಳ್ಳೋಡಂಡ ರಾಜು ಕುಟ್ಟಪ್ಪ, 127)ಕೋಳುಮುಡಿಯಂಡ ಕೆ. ದೇವಯ್ಯ, 128)ಕೋಳುಮುಡಿಯಂಡ ಕೆ. ಉತ್ತಪ್ಪ, 129)ಕೋಳುಮುಡಿಯಂಡ ಮಾಚಯ್ಯ, 130)ಕೋಳುಮುಡಿಯಂಡ ನಾಣಯ್ಯ, 131)ಕೋಳುಮುಡಿಯಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ 132)ಕೋಳುಮುಡಿಯಂಡ ಯೋಗೇಶ್, 133)ಕುಕ್ಕೆನ ಪ್ರದೀಪ್, 134)ಕುಳ್ಳೊಡಂಡ ಜೋಯಪ್ಪ, 135)ಕುಂಬಾರನ ಮಿಲನ, 136)ಮಹೇಶ್ ಎಂ.ಟಿ. 137)ನಂದಿರ ಜೀವನ್, 138)ಓ.ಎನ್. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, 139)ಪಾಣತ್ತಲೆ ಜನಾರ್ಧನ, 140)ಪೂಣಚ್ಚ ಪಿ.ಎಸ್. 141)ರಘು ಬಿ.ಕೆ, 142)ಸಿದ್ದಂಡ ಪವನ್, 143)ಸಿದ್ದಂಡ ಬಿ. ಸೀತವ್ವ, 144)ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ಅಪ್ಪು, 145)ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ಯು. ಪೊನ್ನಪ್ಪ, 146)ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ಜಯ ಅಯ್ಯಣ್ಣ, 147)ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ಬೋಪಯ್ಯ, 148)ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ಸುಭಾಷ್, 149)ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ಚಂಗಪ್ಪ, 150)ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ರುದ್ರಪ್ಪ, 151)ಕಾರೆರ ಸಿ. ಉತ್ತಯ್ಯ, 152)ಓಡಿಯಂಡ ಉತ್ತಪ್ಪ (ಕಾರೆರ ಸೋಮಯ್ಯಂಡ ಮೈಂಮ), 153)ಮುದ್ದಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ್, 154)ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ಶಾಂತಿ ನಾಣಿಯಪ್ಪ, 155)ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ ಮೊಣ್ಣಪ್ಪ, 156)ಕಾರೆರ ಕುಞ್ಞಪ್ಪ, 157)ಚನ್ನಪಂಡ ಲೋಕೇಶ್, 158)ಕುಂಡನಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್, 159)ಓಡಿಯಂಡ ಶ್ರಾನ್ ಸೋಮಣ್ಣ, 160)ಅಯ್ಯಲಪಂಡ ಪಿ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, 161)ಅಯ್ಯಲಪಂಡ ಬಿ. ಕಾವೇರಿಯಪ್ಪ, 162)ಕೆ.ಎಂ. ಕಾಳಪ್ಪ, 163)ನಂದಲಪಂಡ ಸಿ. ನಾಣಿಯಪ್ಪ, 164)ನಂದಲಪಂಡ ಬಿ. ಪೂವಯ್ಯ, 165)ಕೊಕ್ಕಲೆರ ದೇವಯ್ಯ, 166)ಚೆಟ್ಟಿರ ಕೆ. ನಂಜಪ್ಪ, 167)ಚೆಟ್ಟಿರ ತಮ್ಮಯ್ಯ 168) ಬಲ್ಯಾಟಂಡ ಎಂ. ಅಯ್ಯಮ್ಮ, 169) ತೆಕ್ಕೆರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೋಮಯ್ಯ, 170)ಕನ್ನಿಗಂಡ ಬಿ. ನೀಲಮ್ಮ, 171)ಕಾಡ್ಯಮಾಡ ದೊರೆ ಕಾಳಪ್ಪ, 172)ಐಲಪಂಡ ಸಿ. ಮಂದಣ್ಣ, 173)ಅಂಜಪರವಂಡ ರವಿ ಉತ್ತಯ್ಯ, 174)ಸಿದ್ದಂಡ ಕುಞ್ಞಪ್ಪ, 175)ಉದ್ದಿನಾಡಂಡ ಎಸ್. ಗಣೇಶ್, 176)ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಗೋಪಾಲ್, 177)ಬಿ.ಬಿ. ಪಾರ್ವತಿ, 178)ಅಳ್ಮಚಂಡ ಶೈಲ ಸೋಮಯ್ಯ, 179)ಮಾಳೆಯಂಡ ಕೆ. ಜಯರಾಮ್, 180)ಕಾಕೆರ ಮೊಣ್ಣಯ್ಯ, 181)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಕೆ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 182)ಬೊಳ್ಳೆರ ಟಿ. ಮಾದಪ್ಪ, ಟಿ. ಸೋಮಣ್ಣ, 183)ಬೊಳ್ಳೆರ ಟಿ. ಸೋಮಣ್ಣ, 184)ಪರವಂಡ ಎಸ್. ಕಾಳಪ್ಪ, 185)ಅರೆಯಡ ಪಿ. ರಮೇಶ್, 186)ಬಿ.ಎಸ್. ಮೀನಾಕ್ಷಿ, 187)ಐಮುಡಿಯಂಡ ಕೆ. ಬೀನ, 188)ಐಮುಡಿಯಂಡ ಎಸ್. ಶಾರದ, 189)ಜೈರಾಮ್ ಎಂ., 190)ಕಿರುವಲೆ ಜಯಶಂಕರ್, 191)ಕೊಟ್ಟಂಗಡ ಉತ್ತಪ್ಪ, 192)ಎಂ.ಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ, 193)ಪಾಸುರ ಸೀತಮ್ಮ, 194)ಸಬ್ಬಂಡ್ರ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, 195) ಸಬ್ಬಂಡ್ರ ಟಿ. ಹರೀಶ್, 196) ಸಬ್ಬಂಡ್ರ ಟಿ. ಮನು, 197)ಸಾಬಂಡ್ರ ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ, 198)ಸಾಬಂಡ್ರ ತಮ್ಮಯ್ಯ, 199)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಸಿ. ಮುತ್ತಪ್ಪ, 200)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಟಿ. ದೇವರಾಜ್, 201)ಉಕ್ಕೇರಿಯಂಡ ನಾಣಯ್ಯ, 202)ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ ಕಾಳಪ್ಪ, 203)ಚಂಡಿರ ವಾಸು ಭೀಮಯ್ಯ, 204)ಚಂಡಿರ ಬಾಬು ಹರೀಶ್, 205)ಚಂಡಿರ ರಾಜ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 206)ನಾಗೇಶ್ ಕಾಲೂರ್, 207)ಪಳೆಯಂಡ ಮಾಚಯ್ಯ, 208)ಪಳೆಯಂಡ ಮಿಟ್ಟು ಮುತ್ತಣ್ಣ, 209)ಚನ್ನಪಂಡ ಶಾಂತಿ ಕಾಮವ್ವ, 210)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಮನು ಮೊಣ್ಣಪ್ಪ, 211)ಪಳೆಯಂಡ ಸತೀಶ್, 212)ಬೈಮನ ಪಾಪಯ್ಯ, 213)ಚೆಟ್ಟಿಮಾಡ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, 214)ಚನ್ನಪಂಡ ಬಿ. ಕುಟ್ಟಪ್ಪ, 215)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಮಂದಣ್ಣ, 216)ಚೆನ್ನಪಂಡ ರತನ್ ಕುಮಾರ್, 217)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಸಿ. ಗಣಪತಿ, 218)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಸಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ, 219)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಸಿ. ಪೊನ್ನಪ್ಪ, 220)ಚೆನ್ನಪಂಡ ಸಿ. ಸೋಮಯ್ಯ, 221)ಚೆನ್ನಪಂಡ ನಾಣಿಯಪ್ಪ, 222)ಚೋನಿರ ನೀಲಮ್ಮ, 223)ದೇರನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್, 224) ದೇರನ ಪ್ರೇಮ ಲೀಲ, 225)ಐಮುಡಿಯಂಡ ಟಿ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ, 226)ಮಡ್ಲಂಡ ಮೋನಿಶ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, 227)ಮಡ್ಲಂಡ ಡಿ. ಗಣಪತಿ, 228)ಮಡ್ಲಂಡ ಡಿ. ಪೂವಯ್ಯ, 229)ಮಡ್ಲಂಡ ಲವ ಅಯ್ಯಣ್ಣ, 230)ಮಡ್ಲಂಡ ಲಿಂಗರಾಜು, 231)ಮಡ್ಲಂಡ ಎಂ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 232)ಮಡ್ಲಂಡ ಮಾಚಯ್ಯ, 233)ಮಡ್ಲಂಡ ಪಳಂಗಪ್ಪ, 234)ಮಡ್ಲಂಡ ಸೋಮಣ್ಣ, 235)ಮಡ್ಲಂಡ ಉತ್ತಪ್ಪ, 236)ಮೊಣ್ಣಂಡ ಉತ್ತಪ್ಪ, 237)ನಾಪಂಡ ಸಿ. ರವಿ ಕಾಳಪ್ಪ, 238)ಓ.ಬಿ.ನಾಣಿಯಪ್ಪ, 239)ಎಸ್.ಎಂ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, 240)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಅಚ್ಚಪ್ಪ, 241)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಬಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 242)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಟಿ. ಬೋಪಯ್ಯ, 243)ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ಜೋಯಪ್ಪ, 244)ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ಪಿ. ಮಂದಣ್ಣ, 245)ಕಿರುವಲೆಮನೆ ರುದ್ರಪ್ಪ, 246)ಮೊಣ್ಣಂಡ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, 247)ದಿವಾಕರ ಪಿ.ಎಸ್. 248)ಬಿಲ್ಲವ ಎ. ರಾಜು, 249)ಕಾಳಚಂಡ ಇ. ಮಂದಣ್ಣ, 250)ಕಾಳಚಂಡ ಕೆ. ದೇವಯ್ಯ, 251)ಕಾಳಚಂಡ ಎಂ. ಸುರೇಶ್, 252) ಕಾಳಚಂಡ ಯು. ರವಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ, 253)ಕನ್ನಿಕಂಡ ಜಿ. ಪಾರ್ವತಿ, 254)ಎಂ.ಪಿ. ಪೊನ್ನಪ್ಪ, 255)ಎಂ.ಟಿ. ದಿನೇಶ್, 256)ಮುತ್ತಪ್ಪ ಟಿ.ಕೆ, 257)ಎನ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 258)ಎನ್.ಪಿ. ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ, 259)ಎನ್.ಪಿ. ಪೂವಯ್ಯ, 260)ನಂದಿರ ಕೆ. ಬಿದ್ದಪ್ಪ, 261)ನಂದಿರ ಕೆ.ಸಂಜು ಸೋಮಯ್ಯ, 262)ನಂದಿರ ಕೆ. ಉತ್ತಯ್ಯ, 263)ನಾಪಂಡ ಪಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 264)ಪೆಮ್ಮಡಿಯಂಡ ಸಿ. ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ, 265)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಟಿ. ಸೋಮಣ್ಣ, 266)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಟಿ. ಭೀಮಯ್ಯ, 267)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಬಿ. ಮೊಣ್ಣಪ್ಪ, 268)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಜಿ. ಲೋಕೇಶ್, 269)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಜಿ. ಮಂದಣ್ಣ, 270)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಪಿ. ಸುಬ್ರಮಣಿ, 271)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಎಸ್. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, 272)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಎಸ್. ವಿಜಯ, 273)ಶಾಂತೆಯಂಡ ವರುಣ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, 274)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಬಿ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ, 275)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಜಾನ್ಸಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ, 276)ತಡಿಯಪ್ಪನ ಕೆ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ, 277) ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ಶಿವಪ್ಪ, 278)ಕನ್ನಿಕಂಡ ಸುರೇಶ್, 279)ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕೆ. ಬೋಜಮ್ಮ, 280)ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಎಂ.ಬಿ. 281)ದೇವಕಿ ಎಂ.ಬಿ., 282)ಎಂ.ಬಿ. ಮಂದಪ್ಪ, 283)ಎಂ.ಡಿ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, 284)ಮಂಡಿರ ಬಿದ್ದಪ್ಪ, 285) ಮಂಡಿರ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, 286)ಮಂಡಿರ ಜಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, 287)ಮಂಡಿರ ಕೆ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 288)ಮಂಡಿರ ಸದಾ ಮುದ್ದಪ್ಪ, 289)ಮಂಡಿರ ಶೈಲ ಪೂವಯ್ಯ, 290)ಮಂಡಿರ ರಾಮಪ್ಪ, 291)ಮಂಡಿರ ಎಸ್. ಉತ್ತಪ್ಪ, 292)ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಎಂ. ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ, 293)ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ತಂಗಮ್ಮ ಉತ್ತಪ್ಪ, 294)ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಚೋಂದಮ್ಮ, 295)ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಮುದ್ದಪ್ಪ, 296)ಪಾಪಯ್ಯ ಎಂ.ಬಿ. 297)ಪಾಸುರ ಪೊನ್ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, 298)ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, 299)ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಬಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 300)ಮಂಡಿರ ಎ. ಚಂಗಪ್ಪ, 301)ಮಂಡಿರ ಕಾವೇರಪ್ಪ, 302)ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ನಾಣಿಯಪ್ಪ, 303)ಟಿ.ಪಿ. ಲೋಕೇಶ್, 304)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಎಂ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, 305)ಕೆ.ಇ. ಶಶಿ, 306)ಕೆ.ಕೆ. ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ, 307)ಎಂ.ಬಿ. ಜಗದೀಶ್, 308)ನಾಣಯ್ಯ ಪಿ.ಡಿ. 309)ನಂದಿರ ಧರ್ಮರಾಯ, 310) ಶಾಂತೆಯಂಡ ಬಿ. ತಂಗವ್ವ, 311)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಪಿ. ಉತ್ತಯ್ಯ, 312)ಶಾಂತೆಯಂಡ ಟಿ. ಬೋಪಯ್ಯ, 313)ಟಿ.ಎಂ. ದಿನೇಶ್, 314)ಪುದಿಯತಂಡ ಬಿ. ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ, 315)ಮೋರ್ಕಂಡ ಪಿ.ರಾಮಪ್ಪ, 316)ಅಳ್ಳಚಂಡ ಭರತ್ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ, 317)ಬಾಚಿನಾಡಂಡ ಚಿಟ್ಟಿಯಪ್ಪ, 318)ಬಾಚಿನಾಡಂಡ ಕೆ. ಗಾಂಧಿ, 319)ಮೇದುರ ಡಿ. ಪೂಣಚ್ಚ, 320)ಬೊಳ್‍ಂದಂಡ ಭರತ್ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ, 321)ಐಮಣಿಯಂಡ ಡಿ. ನಾಣಯ್ಯ, 322)ಅಯ್ಯಕುಟ್ಟಿರ ಎ. ಬೋಪಣ್ಣ, 323)ಅಯ್ಯಕುಟ್ಟಿರ ಎಸ್. ಮಾದಪ್ಪ, 324)ಬಿಜ್ಜಂಡ ಎ. ಮೊಣ್ಣಪ್ಪ,
325)ಕಮಲ ನಾರಾಯಣ, 326)ಮರುವಂಡ ಬಿ. ಈರಪ್ಪ, 327)ಮರುವಂಡ ಬಿ. ಪಳಂಗಪ್ಪ, 328)ಮರುವಂಡ ಎಂ. ಜೋಯಪ್ಪ, 329)ಮರುವಂಡ ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ, 330)ಮರುವಂಡ ಸೋಮಣ್ಣ, 331)ಮರುವಂಡ ಎಂ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 332)ಮುದ್ದುರ ವಾಣಿ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ, 333)ವಡ್ಡಚೆಟ್ಟಿರ ಕೆ. ತಮ್ಮಯ್ಯ, 334)ವಡ್ಡಚೆಟ್ಟಿರ ಎ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 335)ಅಯ್ಯಕುಟ್ಟಿರ ಪೊನ್ನು ಪೂವಯ್ಯ, 336)ಚೆಟ್ಟಿರ ಸಿ. ಬೋಪಯ್ಯ, 337)ಮೇದುರ ಮಾದಪ್ಪ, 338)ಪಾಸುರ ಕಾಳಮ್ಮ, 338)ಪಾಡುರ ಕಮಲ, 339)ಪಾಸುರ ರಾಜ ಚಂಗಪ್ಪ,
340)ಪಾಸುರ ಸಿ. ಮಾದಪ್ಪ, 342)ಉಡುವೆರ ಲೋಕೇಶ್ ಭೀಮಯ್ಯ, 343)ಉಡುವೆರ ಎಂ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 344)ಉಡುವೆರ ರಮೇಶ್, 345)ಅಡ್ಡಂಡ ಎಸ್. ಮುತ್ತಣ್ಣ, 346)ಅಪ್ಪುಡ ಮುತ್ತವ್ವ, 347)ಓಡಿಯಂಡ ಶಿವಯ್ಯ, 348)ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ಬಿ. ಬಿದ್ದಪ್ಪ, 349)ಅಜ್ಜಮಕ್ಕಡ ಎ. ಉತ್ತಯ್ಯ, 350)ಕನ್ನಿಕಂಡ ಪಿ. ರಾಮಪ್ಪ, 351)ಚಾಮೆರ ಪಳಂಗಪ್ಪ, 352)ಚಾಮೆರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 353)ಚಾಮೆರ ಎಂ. ಸದಾ,
354)ಮಡ್ಲಂಡ ಎಂ. ತಮ್ಮಯ್ಯ, 355)ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ಪೂವಣ್ಣ.