🍃🌼 *ಬಾಳ್’ರ ಬಟ್ಟೆಲ್*🌼🍃

_*ಸಿರಿ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ ಸಿನೇತಿಕೆರ ಬಟ್ಟೆಂಜ ಬೈಪಿರ್oಜಿ ನಡ್oದಕ,*_
_*ಅಂದೇತ ಸಿರಿಯದ್ ಕೈಪುಡ್’ಚಿ ತಾಂಗು !*_

_*ಅದೇ ಸಿರಿ ಕೈಬುಟ್ಟ ನಾಳಂದ್ ಬೆಮ್ಮರ್oಜಿ ನೋಟೋದು,*_
_*ಸಿನೇತಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲತೆ ತನ್ನ ತಾನ್ ಉಲಗತೇ ಒಂಟಿಯಾಯಿ ಕಾಂಗು !!*_

_*~ ದೀನ ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ~*_

🍃🍃🌼🌼🌼🌼🌼🌼🍃🍃