🍃🌼 *ನಲ್ಲರಿಕೆರ ಬಟ್ಟೆಲ್*🌼🍃

_*ಜೀವಕಿಂಜ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್’ಚಯಿಂಗ ಓರ್ ಚೆರಿಯ ತಪ್ಪ್’ಕ್ ಮಾಫಿಲ್ಲತೆ ತಿರ್’ಚಿ ನಡ್oದಕ…*_

_*ಮನ ಬೆಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗೇನಕೋರ್ ಮೊಳಿ ಆಯಿ ಕೊದಿ ಚಿಗುರುವಕದ್ ತಡ ಆಯಿ …ದೂರಾಕು ತಾ ಬಯಂದದ್ !*_

*~ ದೀನ ಕಳ್ಳಿಚಂಡ*_

🍃🍃🌼🌼🌼🌼🌼🌼🍃🍃