🌹🌺
*ತುಳಿ ನೀರ್!*
🌺🌺

*ಬೇನಿ ಕಾಲದ್ ಬಂದ್ ಬೂದೇವಿ ಉರಿಕಂಡ್! ಬೇಕೋವ್ ಪೊಳೆ ತೋಡ್ ಬತ್ತಿನಿಂದ್! ತುಳಿ ನೀರ್ ಮಣಿ ಎಂಗ!ಕೂಡಿ ಪೋಚಂದ್*
*ಬೂದೇವಿನ ಬುಟ್ಟ್ ಚುಡ್ ಬೆದ್ ಲ್ ಅಂದ್!*
*ಬಾಂಗಾಡ್ ತೋಡ್ ಬಳಸಿ ಕಂಡ್ ಕಾಣತೆಯೊ ಅಂದ್!*
*ಗಾಳಿ ಬೀಜ್ನ ದಿಕ್ಕ್ ಕೂಡಿ ಪೋಚಂದ್!*
*ಜೊತೆಯಾಯಿ ನಿಂದತ್ ಬಾಣತ್ ಅಂದ್!*

*ನೆಲೆಇಲ್ಲತೆ ಎಂಗ ತೇಲಿ ಪೋಚಿ ಬಾಣ ನೆಲೆಲಂದ್!*
*ಸದ್ದ್ ಸರ ಮಾಡತೆ ತೂಂಗಿ ನಿಂದತಂದ್!*
*ಬೂ ದೇವಿನ ಮರಂದ್ ಮೋಡ ಕುಲಾಂದ್!*

*ಬೊಳತ್ ಬಾವ್ ಲ್ ಅಂದ್ ನೆಲಚಿ ಬೊಳಿನ ಕಂಡ್!*
*ತಡತ್ ಒಳ್ಚಿಕಳಿ ಕಳಿಚತ್ತ್ ಅಂದ್!*

*ಕೊಣಿ ಕೊಣಿಲ್ ಅಂದ್ ನಕ್ಸತ್ರ ಮಣಿ ಮಿನ್ನಲ್ ನ ಕಂಡ್!*

*ಕೇಕ್ಲದಾ ಪುನಾಲ ಸೂರಿಯ ಬಂದದ್ ಕಂಡ್!*
*ಮರೆಲ್ನಿಂದ್ ಎಂಗ ನೋಟಿಚಿ ಅಂದ್!*
*ಪೊಂಬೊಳಿಡ ರಂಗ್ನ ಕುಡಿಚಿ ಎಲಂಗಿ ಚಂದ್!*

*ನೀಲಕಡ ಪಾಂಜಿ ಸೂರಿಯ ಪೋಪದ್ ಕಂಡ್!*
*ತಡತ್ ನಿಂದತ್ ಎಂಗ ಪಡಿಞಾರ್ ಲಂದ್!*
*ನಾಳೆಕಾಂಗಲು ನಂದ್ ಪೂಂಗರೆಲ್ ನಿಂದ್!*

*ತಿಂಗ ಕಯಿಂಜದ್ ನಾಲ್ ಕುಸಿ ಕಳಿಲೆ ನಿಂದ್!*
*ಬಾಣ ಇಡಿ ತಿರಿಕಳಿಲ್ ಮರೆ ಮರೆಲೆ ನಿಂದ್!*

*ದಿಕ್ಕಟ್ಟ್ ಸುತ್ತ್ಚದೊ ಪಗ ಇರ್ ಟ್ ಕಂಡ್!*ಚುಡ್ ಬೆದ್ ಲ್ ಬೂದೇವಿ ಬತ್ತಿತ್ ಬರಡ್!*

*ತಬ್ಬುಚಿ ತಾಂಡ ಮಕ್ಕ ನೆರಂಗ್ವದ್ ಕಂಡ್!*
*ಗೋಳ್ ಟ್ಟ್ ಕಾಕ್ಚದೊ ಬೀರಂಗಾತ್ ನಂದ್!*.
*ದೂಳ್ ಮಣ್ಣ್ ನ ಬರಂದ್! ನಾಡ್ ಊರ್ ಲು ಮೆರಂದ್!*.
*ಬೀಜಿ ಎತ್ತ್ ಚಿ ಕಾತ್ ಕೈಲಾಸಕಂದ್!ಬೂ ದೇವಿರ ಗೋಳ್ಂದ್ ರೋಸತ್ ಲ್ ನಿಂದ್!*

*ಇದ್ ಕಂಡ ಸಿವಂಡ ಜಡೆ ಮಂಡೆ ಅನಂಗಿ ನಿಂದ್!*
*ದೇವಿ ಗಂಗೆಯು ನೆಟ್ಟಿತ್ ಅನ್ಂಗ್ ಚಲ ಅಂದ್!*

*ದ್ಯಾನ ತಿಂಜ ಸಿವಂಡ ಮಂಡೆ ಲದ ಗಂಗೆ ಪೊಡಂದ್!*
*ಕೆಂಗಣ್ಣ್ ಮರ್ ಚಂಡ್ ನೋಟಿ ಸಿವನಂದ್!*

*ನೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣ್ ನ ತೊರಂದ್ ಚೂಡ್ಲದ್ ಬಾಣತಂದ್!*

*ಮಿನ್ನಿ ಬಳ್ಳಿರ ಬಳವು ಸುತ್ತಿ ನೊಂದ್!*
*ಬಾಣ ಇಡಿ ಗುಡ್ಗ್ ಬೂದೇವಿನ ನೆನತಂದ್!*
*ತಂಗೆಡಾ ಗೋಳರ್ಂಜಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಂದ್!*

*ಬುದ್ದತದ ಕಣ್ಣೀರ್ ಮಣಿ ಮಣಿಲ್ ಪೊಳಂದ್!*
*ತುಳಿ ಮಳೆ ಮಳೆಯಾಯಿ ಪರಿಂಜತ್ತ್ ಅಂದ್!*

*ಕಾಂಜ ನೆಲ ತಂಪಾಚಿ! ಚಿಗ್ ರ್ ಚುಳಿ ಮಂಕ್ ತೆಳ್ಂಗ್ ಚಿ!*
*ಇದ್ ಪೋಲೆ ಬಾತದ ಮಣಿ ಮಣಿ ಲ್ ಮಳೆ ನೀರ್!*

*ಉರಿ ಬೆದ್ ಕ್ ಕೆಣಿಂಜಿತ್ ನೆರಂಗ್ ನ ತೋಡ್ ಪೊಳೆ ತೆಳ್ ನೀರ್!*
*ಕಾವೇರಿ ಎದ್ದೆದ್ದ್ ಆಟ್ ಕಳಿ ಓಡಿ ಕಳಿ!*
*ಜನ ಮನತ್ ಕುಸಿರದೇ ಅಂಟ್*
*ಕೋಗಿಲೆಕು ಮಾಂಗೆ ಚುಳಿಕು ನಂಟ್*

*ಬೇಲ್ ಬಾಣೆ ಅತ್ತ ಕಡ್ಚಿ ಬಿತ್ತ್ ಬೊಳ್ ಕು ತಂಪು!*

🌼🍃🌼
*ರಚನೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ!*
*ಚಕ್ಕೇರ!*
🍃🌼🍃