*ಗಮನ*

ಪುದಿಯ ಮಳೆ ಬೂಮಿಕ್ ಬೂವಕ….
ಬಪ್ಪ ಮಣ್ಣ್’ರ ಗಮನ !

ಉದಿಪ ಸೂರ್ಯಂಡ ಬೊಳಿಕ್ ಬೀವ….
ರಂಗಾನ ಪೂರ ಗಮನ !

ನೇರ ತಾರುವಕ ಬೀವ….
ಒಯಿಪತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆರ ಗಮನ !

ಮಳೆಕ್ ಮೊಗ್ಗೊಡ್ಂದಿತ್ ಬೀವ….
ಕಾಪಿ ಪೂರ ಗಮನ !

ಗಿಡತ್’ರ ಬುಡತ್ ಮಣಿಮಾಲೆಯಾನ….
ಏಲಕ್ಕಿರ ಗಮನ !

ತಿತ್ತ್’ಕಂಡಕ್’ಟ್ಟಿತ್ ಪೂಜುವ….
ದೂಪತ್’ರ ಗಮನ !

ತೋಲ್ ಚೊಳಿಪಕ ಬಪ್ಪ….
ಕೊಡಗ್’ರ ಚಿತ್ತುಳಿರ ಗಮನ !

ಬೇಲ್’ಲ್ ನಾಟಿ ನಟ್ಟಿತ್ ಬೊಳ್ತುವ….
ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರ ಗಮನ !

ಚಾಂದ್ ಕೊರಡ್’ನ ತೇಚಕ ಬಪ್ಪ…..
ಚಾಂದ್’ರ ಗಮನ !

ನೀಲಗಿರಿ ಮರತ್’ಲ್ ಕ್’ಟ್ಟ್’ವ….
ತೈಲತ್’ರ ಗಮನ !

ಬೊಣ್ಣೆನೆಯ್ಯಿ ಕಾಂಜಿತಾಪಕ ತೇಲುವ….
ನೆಯ್ಯಿರ ಗಮನ !

ಎಚ್ಚಕ್ ಚಾಯಿ ಕಾತ್’ಲ್ ಬಪ್ಪ….
ಈ ಎಲ್ಲ ಗಮನ !

ಉಳುವಂಗಡ ಕಾವೇರಿ ಉದಯ.