*ಐ ಮಾ ಮುತ್ತಣ್ಣಂದೇ ಪೆದಪೋನ ಸಾಹಿತಿ,ಸಂಶೋಧಕ ಐಚೆಟ್ಟಿರ ಎಂ.ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅಯಿಂಗ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಳಾನ ದಿನ ಇಂದ್.* ಕೊಡಗ್, ಕೊಡವಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟನೆಕೆ ಬಲ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿತಿಂಜತ್.ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡತ್ ರ ಬೋರೆ ಬೋರೆ ದೇಶತ್ ಸಂಶೋಧನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರತ್ ಸುಮಾರ್ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ ನ ಇವು ತಂಗಡ ಕಡೇ ಕಾಲತ್ ನ ಅಮೇರಿಕಾತ್ ಕೈಚತ್. ಕಡೇ ಕಾಲಕೆತ್ತಣೆಯೂ ಕೊಡಗ್ ರ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಚ್ಚಂಡ್ ಬಂದ ಇವು . ಸುಮಾರ್ ನುಪ್ಪತಂಜಾಂಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಳ್ದ್ ನ ಬಲ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ನಂಗಡ ನಮನ.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2173290719399611&id=146691305392906