🍃🍃🌼🌼🌼🌼🌼🌼🍃🍃

_*ಎಂಗ ಕೊಡವ !!!*_

_ಕೇಟತೋರ್ ತೆಡ್’ರ ಪೋಲೆ ಬೊಡಿರ ಸದ್ದದ್ ಇಡೀ ಲೋಕತ್ !_
_ಪುಟ್ಟ್’ಲೂ ಚಾವುಲೂ ಎದ್ದ್ ಕಾಂಬೋರ್ ಕೊಡವಡ ಬೀರ್ಯತ್’ರ ಗತ್ತದ್ !!_
_ಉಲಗ ಕೇಕತೋರ್ ಪೆರ್ಮೆರ ನಡ್’ಪು..ಅದ್ ನೋಟ್ ಎಂಗ ಕೊಡವಡದ್ !!!_

_ಅವ್ವ ತಾನ್ ಪತ್ತಾಕ್ ಕೆಟ್ಟಿ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕಡ ಹಕ್ಕ್’ನ ಸಾರ್’ಚಿ !_
_ಕೊಡವ ಬಂಬನೋ ಕುಪ್ಯ ಇಟ್ಟ್ ತಾ ತೋಕ್ ಪುಡ್’ಚಿ ಬೀರ್ಯತದ್ ಮೋಳ್’ಕೇರ್’ಚಿ !!_
_ಉಮ್ಮತ್ತಾಟ್ ಬೊಳಕಾಟ್ ಆಡಿ ತಾ ಕಲೆಲೂ ಎಲ್ಲಾರುನೋ ಮೀರ್’ಚಿ !!!_

_ಗುಡ್ಡೋಣಿ ದಾಟಿತದ್ ಕಾಂಗು ನೋಟ್ ಚಾಯಿರಾ ಎಂಗಡ ಮುಂದ್ ಮನೆ !_
_ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ ನೋಟಿ ತಾ ಪೊಲ್’ತಿ ತಾಮನೆ, ಬೊಳ್’ತು ತಾ ಮೊಟ್ಟ್’ನ ಬಾಮನೆ !!_
_ವಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಪೆರ್’ತ್, ತೆಳಿಕಳಿ ದುಂಬಿ, ಎಲ್oಗಡದ್ ಎಲ್ಲಾ ಐನ್’ಮನೆ !!!_

_ಎಲ್ಲಾಂಗೂಡಿ ನೋಟುವಕದ್ ಚಾಯಿ ಎಂಗಡ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿರ ಓತ್ತೋರ್ಮೆ !_
_ನಮ್ಮೆ ನಾಳ್’ಲದ್ ಕಾಂಗು ಎಂಗಡ ಪದ್ದತಿರೋರ್ ಪೆರ್ಮೆ !!_
_ಜೊತೆಕೂಡಿ ನೈಕನ ಬೊಳ್ತುವಕ್ ಎಂಗಡ ನಡುಲು ಓರ್ಮೆ !!!_

_ಕಾವೇರಮ್ಮೆನ ತುದ್’ಚಿ, ಕೊಡವಾಮೆನ ಕೊದ್’ಚಿ ನಂಗೆಲ್ಲಾ ಬಾಳನಾ !_
_ಒಬ್ಬಂಗೊಬ್ಬಂಗ್ ಎದೆತಾಂಗಿ, ನಲ್ಲರಿಕೆಕ್ ತಾ ಬಾಂಗಿ ನಡ್’ಕನ !!_
_ಕೊಡವಾಮೆರ ಗತ್ತ್ ಬೀರ್ಯಕೆಂದೂ ಕುತ್ತ್ ಬರತನ್ನಕೆ ನಡ್’ಪು ನಡ್’ತನ !!!_

_*~ ದೀನ ಉತ್ತಪ್ಪ ಕಳ್ಳಿಚಂಡ*_

🍃🍃🌼🌼🌼🌼🌼🌼🍃🍃