🌻🌻🌼🌼🍃🍃
*ಆರಿದ್ರ ಮಳೆ*
🍃🍃🌻🌻🌼🌼

*ತಿಂಗ ಕಾದ್ಯಾರ್ ಲ್ ನೀಲಕಡತ್ಂಜ ಕಾತ್ ! ಒಯಿಪತಾಪಾಳ ನೇರ ಮೋಳೆದ್ದ್ ಬಾತ್!*
*ಕಾತ್ ರಾ ಪೋಕ್ ಕ್ ಕಾಡ್ ಮರ ಗಿಡ ನೆಳಿಂಜಿ ಪಾ ಮೋಡ ಕರಿಮರಿಂಜಿ ನೆಳಿಜಂಡ್ ಬಾತ್!*

*ಅಪ್ಪರಿಪ್ಪರ ಕಳಿಚಿ ಅಡಿಕೊಡಿಕ್ ಕೊಡ ಮರ್ಂಜಿ! ಕರಿ ಮೋಎ ಗುಡ್ಡೆಲ್ ತೆಡ್ ಮಿನ್ನಿ ಬಾತ್!*

*ಮನತ್ ಬೆಚ್ಚಾ ಪಗೆನ ದುಸ್ಟ ತೀತವ ಪೋಲೆ..ಮೊಳಿ ತೇಡಿ ಬೀಜಿಚಿ ಬಾಣೆ ಇಡಿ ಕಾತ್!*

*ಅಕ್ಕಕ್ಕ ತೆಡ್ ಬಡ್ಚಿ ಪಕ್ಸಿ ಪರಂಡೆಯು ಪಾರಿ! ಚುಡ್ ಬೆದ್ ಕ್ ಮೋಡವು ಮರೆಯಾಯಿ ಬಾತ್!*
*ಅಂದಿ ಆಪೋ ನೇರ! ಸೂರಿಯ ತಾವಳ ನೇರಾ! ಕಯ್ವೊ ಮಿಞಲೆ ಇರ್ ಟ್ ಕವಿಜಂಡ್ ಬಾತ್!*

*ಬರೆ ಬರಿಲ್ ಬೇಂಗೆ ಮರ! ಕಾಡ್ ಬರಿ ನೇರಿ(ನೇರ್) ಮರ! ಬಾಂಗಿ ತುದಿಪನ್ನನೆ ಬೀಜಿಚಿ ಕಾತ್!*

*ಕಾತ್ ರಾ ಚುಳಿ ಸಿರೆಂಜ ತೆಡ್ ಮಿನ್ನ್ ರಾ ಎಳೆಂಜ! ಮೋಡತ್ಂಜ ಮುತ್ತ್ ಮಣಿ ಬೂಮಿಕದ್ ಬಾತ್!*
*ಕೈ ಕೋಡ್ವೊ ಮುತ್ತ್ ಮಣಿ! ಮಕ್ಕಡಾ ಕುಸಿರ ಮಣಿ! ಬೆಕ್ಕೆಲದ್ ಕರುವ ಮಣಿ ಬಾಣತ್ಂಜ. ಬಾತ್!*

*ಆಲಿ ಕಲ್ಲ್ಂದೆಣ್ಣಿ ಆಂಜಿ ಎಡ್ಕನಾಂದೆಣ್ಣಿ! ಮನೆರೊಳ್ಂಜ ಮಕ್ಕಳೂ ಪಡಿ ತೊರಂದ್ ಬಾತ್!*

*ನೇರ ಪೋನದು ಅರಿಯಾ! ನೀರ್ ಪರಿಂಜಿ ಏರಿ ಮರಿಯ! ಮೆಪ್ಪುಣಿಲ್ ಕುಂಬೆ ದುಂಬಿ ಕ್ ಪ್ಪುಣಿಕ್ ಬಾತ್!*

*ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಿದ್ರ! ಪುಟ್ಟ್ನಾ ಮಳೆರಾಯ! ತಿಂಗ ಕಾದ್ಯಾರ್ ಲ್! ಬೂಮಿಕದ್ ಬಾತ್!*
*ತೆಡ್ ಗುಡ್ ಗಿ ಮಿನ್ನಿಯಂಡ್ ಮುತ್ತ್ ಮಣಿ ತಾತ್! ಕಾವೇರಿ ಕೆಂಗಲಕ್ ಮರಿಂಜ ತದ್ ನೋಟ್!*

*ರಚನೆ: ತ್ಯಾಗರಾಜ*
*ಚಕ್ಕೇರ*
*( ಆರಿದ್ರ: ಇಞು ಮೊಟ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿತ್ಲೆ! ಮೊಟ್ಟ್ ಟ್ಟಂದ್ ಕಾವೇರಮ್ಮೆರ. ಒರ್ ನೆಳಿಯಲ್ ಉಂಡ್!*