ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ತೋಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಬರೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ..(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275)ಮಡಿಕೇರಿ to ಮಂಗಳೂರು..ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ತಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

I