ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್: *ದಲ್ಮ್ಯಾರ್ 19 (Jan 3)* ಬೇಳಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅನುರಾಧ ರಾಹುಕಾಲ: 1:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:3:00ಕತ್ತನೆ *ಐ.ಮ ಮುತ್ತಣ್ಣ ‌ ಸ್ವಗಿ೯ಯಾನ ದಿನ* *ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್* *ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ* ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ ಡಾ. ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ…

ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್: *ಬಿರ್ಚ್ಯಾರ್ 27(Dec 13)* ಬೇಳಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನಿಷ್ಠ ಅನುರಾಧ ಮಳೆ ರಾಹುಕಾಲ: 1:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:3:00ಕತ್ತನೆ *ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ* *ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್* *ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ* ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ ಡಾ. ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ಸಿ ಉತ್ತ‌ಯ್ಯ…

ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್: *ಬಿರ್ಚ್ಯಾರ್ 9(Nov 25)* ನಾರಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೃಗಶಿರ ಅನುರಾಧ ಮಳೆ ರಾಹುಕಾಲ: 4:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:6:00ಕತ್ತನೆ *ಕೈಮುಡಿಕೆ ಪುತ್ತ‌ರಿ ಕೋಲ್ ಮಂದ್* *ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್* *ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ* ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ ಡಾ. ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ…

ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್: *ಬಿರ್ಚ್ಯಾರ್ 8(Nov 24)* ಚೆನಿಯಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ರೋಹಿಣಿ ಅನುರಾಧ ಮಳೆ ರಾಹುಕಾಲ: 9:00 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:10:30ಕತ್ತನೆ 🌾🌾🌾 *ಪುತ್ತರಿ ನಮ್ಮೆರ ನಲ್ಲರಿಮೆ ನಾಡ್’ರ ಮಾಜನಕ್* 🌾🌾🌾 *ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್* *ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*…

ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್: *ಬಿರ್ಚ್ಯಾರ್ 7(Nov 23)* ಬೊಳ್ಯಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೃತಿಕ ರೋಹಿಣಿ ಅನುರಾಧ ಮಳೆ ರಾಹುಕಾಲ: 10:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:12:00ಕತ್ತನೆ 🌕 🌾🌾🌾 *ಪುತ್ತರಿ ನಮ್ಮೆರ ನಲ್ಲರಿಮೆ ನಾಡ್’ರ ಮಾಜನಕ್* 🌾🌾🌾 *ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*…

ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್: *ಬಿರ್ಚ್ಯಾರ್ 2(Nov 18)* ನಾರಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂ.ಭಾದ್ರ ವಿಶಾಖ ಮಳೆ ರಾಹುಕಾಲ: 4:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:6:00ಕತ್ತನೆ ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ *ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್* *ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ* ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ ಡಾ. ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ…

ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್: *ತೊಲೆಯಾರ್ 28(Nov 14)* ಪದ್‌ನಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಶ್ರವಣ ವಿಶಾಖ ಮಳೆ ರಾಹುಕಾಲ: 12:00 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:1:30ಕತ್ತನೆ ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ *ಮಕ್ಕ‌ಡ ದಿನಾಚರಣೆ* *ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್* *ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ* ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ…

ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್: *ತೊಲೆಯಾರ್ 25(Nov 11)* ನಾರಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂಲ ವಿಶಾಖ ಮಳೆ ರಾಹುಕಾಲ: 4:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:6:00ಕತ್ತನೆ ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ *ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್* *ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ* ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ ಡಾ. ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ…

AUD-20181105-WA0002ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್: *ತೊಲೆಯಾರ್ 19(Nov 5)* ತಿಂಗಳಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಸ್ತ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ರಾಹುಕಾಲ: 7:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:9:00ಕತ್ತನೆ ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ *ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್* *ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ* ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ ಡಾ. ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ…

ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್: *ತೊಲೆಯಾರ್ 18(Nov 4)* ನಾರಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಉತ್ತರ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ರಾಹುಕಾಲ: 4:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:6:00ಕತ್ತನೆ ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ *ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್* *ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ* ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ ಡಾ. ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ…