🍃🌼 *ಬಾಳ್’ರ ಬಟ್ಟೆಲ್*🌼🍃 _*ಸಿರಿ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ ಸಿನೇತಿಕೆರ ಬಟ್ಟೆಂಜ ಬೈಪಿರ್oಜಿ ನಡ್oದಕ,*_ _*ಅಂದೇತ ಸಿರಿಯದ್ ಕೈಪುಡ್’ಚಿ ತಾಂಗು !*_ _*ಅದೇ ಸಿರಿ ಕೈಬುಟ್ಟ ನಾಳಂದ್ ಬೆಮ್ಮರ್oಜಿ ನೋಟೋದು,*_ _*ಸಿನೇತಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲತೆ ತನ್ನ ತಾನ್…

🌻🌻🌼🌼🍃🍃 *ಆರಿದ್ರ ಮಳೆ* 🍃🍃🌻🌻🌼🌼 *ತಿಂಗ ಕಾದ್ಯಾರ್ ಲ್ ನೀಲಕಡತ್ಂಜ ಕಾತ್ ! ಒಯಿಪತಾಪಾಳ ನೇರ ಮೋಳೆದ್ದ್ ಬಾತ್!* *ಕಾತ್ ರಾ ಪೋಕ್ ಕ್ ಕಾಡ್ ಮರ ಗಿಡ ನೆಳಿಂಜಿ ಪಾ ಮೋಡ ಕರಿಮರಿಂಜಿ…

🌹🌺 *ತುಳಿ ನೀರ್!* 🌺🌺 *ಬೇನಿ ಕಾಲದ್ ಬಂದ್ ಬೂದೇವಿ ಉರಿಕಂಡ್! ಬೇಕೋವ್ ಪೊಳೆ ತೋಡ್ ಬತ್ತಿನಿಂದ್! ತುಳಿ ನೀರ್ ಮಣಿ ಎಂಗ!ಕೂಡಿ ಪೋಚಂದ್* *ಬೂದೇವಿನ ಬುಟ್ಟ್ ಚುಡ್ ಬೆದ್ ಲ್ ಅಂದ್!* *ಬಾಂಗಾಡ್…

🍃🌼 *ನಲ್ಲರಿಕೆರ ಬಟ್ಟೆಲ್*🌼🍃 _*ಜೀವಕಿಂಜ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್’ಚಯಿಂಗ ಓರ್ ಚೆರಿಯ ತಪ್ಪ್’ಕ್ ಮಾಫಿಲ್ಲತೆ ತಿರ್’ಚಿ ನಡ್oದಕ…*_ _*ಮನ ಬೆಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗೇನಕೋರ್ ಮೊಳಿ ಆಯಿ ಕೊದಿ ಚಿಗುರುವಕದ್ ತಡ ಆಯಿ …ದೂರಾಕು ತಾ ಬಯಂದದ್…

ಗಮನ

April 3, 2019 0

*ಗಮನ* ಪುದಿಯ ಮಳೆ ಬೂಮಿಕ್ ಬೂವಕ…. ಬಪ್ಪ ಮಣ್ಣ್’ರ ಗಮನ ! ಉದಿಪ ಸೂರ್ಯಂಡ ಬೊಳಿಕ್ ಬೀವ…. ರಂಗಾನ ಪೂರ ಗಮನ ! ನೇರ ತಾರುವಕ ಬೀವ…. ಒಯಿಪತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆರ ಗಮನ ! ಮಳೆಕ್…

_*”ನೀ….ಮೂಡಿ ಕುಂಞಿ”*_ ನಾ ಪುಟ್ಟ್’ನ ಆ ಗಳಿಗೆಲ್ ಅವ್ವೊ ಪೂಂದೆಳಿಲ್ ಎಣ್ಣ್’ಚಿ , ನಾಡ ಕುಂಞಿ…..ಮೂಡಿ ಕುಂಞಿ!!! ಅಳ್’ಪಕ ನಿಪ್ಪಕ ಎಣ್ಣ್’ಚಿ, ನೋಟಿ ಅಳೆ ಕುಂಞಿ…ನೀ ಮೂಡಿ ಕುಂಞಿ!!! ನಾ ಬಲ್ಯದಾಯಂಡ್ ಬಂದದು ಎಣ್ಣ್’ಚಿ,…

ಎಂಗ ಕೊಡವ

April 3, 2019 0

🍃🍃🌼🌼🌼🌼🌼🌼🍃🍃 _*ಎಂಗ ಕೊಡವ !!!*_ _ಕೇಟತೋರ್ ತೆಡ್’ರ ಪೋಲೆ ಬೊಡಿರ ಸದ್ದದ್ ಇಡೀ ಲೋಕತ್ !_ _ಪುಟ್ಟ್’ಲೂ ಚಾವುಲೂ ಎದ್ದ್ ಕಾಂಬೋರ್ ಕೊಡವಡ ಬೀರ್ಯತ್’ರ ಗತ್ತದ್ !!_ _ಉಲಗ ಕೇಕತೋರ್ ಪೆರ್ಮೆರ ನಡ್’ಪು..ಅದ್ ನೋಟ್…

*“ನಾಡ ಕೊದಿರ ಪಪ್ಪ”* *ನೀ ಪಟ್ಟ ಆಸೆ ಪೋಲೆ ನಾ ಮೂಡಿ ಕುಂಞ್ಞಯಾಯಿ ಬಂದ…* *ನಾಕ್ ಕ್’ಟ್ಟ್’ನ ಈ ಜನ್ಮ ನಾಡ ಬಾಗ್ಯ ಪಪ್ಪ.* *ಪೋಡಿ ಆಪಕ ನಿಪ್ಪುಲ್ ಅಳ್’ಪ್’ಚಿಟ್ಟ್ ..* *ಕುಂದ್’ರ ಪೋಲೆ …

*ಐ ಮಾ ಮುತ್ತಣ್ಣಂದೇ ಪೆದಪೋನ ಸಾಹಿತಿ,ಸಂಶೋಧಕ ಐಚೆಟ್ಟಿರ ಎಂ.ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅಯಿಂಗ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಳಾನ ದಿನ ಇಂದ್.* ಕೊಡಗ್, ಕೊಡವಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟನೆಕೆ ಬಲ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿತಿಂಜತ್.ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡತ್ ರ ಬೋರೆ ಬೋರೆ ದೇಶತ್ ಸಂಶೋಧನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ…