ಇಂದ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡನಂತಹ ಲೆಪ್ಟಿನಲ್ ಜನರಲ್ ಎಂ.ಇ.ಜೆ ಲ್ ಬೈರೇಟಿರ ಲೋಕೇಶ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಪಪ್ಪೂ ಶಂಭು ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಟಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಇಂಗಕ್ ಆ ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿ ಈಶ್ವರ ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ ನಲ್ಲದ್ ಮಾಡಡ್ ಬಯಂದವ.