ಕಕ್ಕಡ ಪದಿನೆಟ್ಟ್.ಪದ್ ನಾಚೆ

ಕಕ್ಕಡ ಪದಿನೆಟ್ಟ್.ಪದ್ ನಾಚೆ

ಕಕ್ಕಡ ಪದಿನೆಟ್ಟ್.ಪದ್ ನಾಚೆ

Comments Off on ಕಕ್ಕಡ ಪದಿನೆಟ್ಟ್.ಪದ್ ನಾಚೆ

ಕಾತಂಡಿಂಜ ದಿನ ಬಾತ್.ಇಂದ್ ಕಕ್ಕಡ ಪದಿನೆಟ್ಟ್.ಪದ್ ನಾಚೆ,ಉತ್ತರಾ ನಕ್ಷತ್ರ. ಪಂಡ್ ಕೊಡಗ್ ಲ್ ಈ ಸಮಯತ್ ಮಳೆಯೋ ಮಳೆ.ನಾಟಿ ಪಣಿ ಆಯಿತೂ ಇಪ್ಪುಲೆ.ಆಂಥ ದಿನತ್ರ ನಡುಲ್ ಕಕ್ಕಡ ಪದಿನೆಟ್ಟಂಗ್ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಾಳ ಮಾಡುವೊ ಇಂಜತ್,ನೂಯಿಟೆಟ್ಟ್ ಮದ್ದ್ ಕೂಡಿತಿಪ್ಪ ಮದ್ದ್ ತೊಪ್ಪುನ ಕಡಂದಿತ್ ಪಾಯಿಸ ಮಾಡುವ ಇಂಜತ್.ಪೊಲನೇರ್ತೆ ಜನ ಓಣಿಕ್ ಪೋಯಿತ್ ತೊಪ್ಪು ಕೊಜ್ಜ ಬಪ್ಪಯಿಂಜತ್.ಕಕ್ಕಡಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಕೋಳಿ ನೆರಿಪಯಿಂಜತ್,ಬೇಲ್ ಲ್ ನಂಡ್ ನ ಕಕ್ಕಡ ೧೮ ಬರತೆ ತಿಂಬಯಿಂಜಿಲೆ.ಕಕ್ಕಡ ೧೮ ಬಾತ್ ಎಣ್ಣಕ ಮಕ್ಕಕೆಲ್ಲಾ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ.ಮನೆಲ್ ಪೊಣ್ಣಾಳಕ್ ಪೊಲಂಜೆತಿಂಜೇ ಅರ್ಜೆಂಟೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್.ಕೈಯಾಲೆಲ್ ಅಳತ ಅಣಾಳ ಗಳಿಗೆಕೊಮ್ಮ ಕಟ್ಟಳೆಗಂಡಿರತ್ತಟ್ಟಿ ಗಳಿಗೆಕೊಮ್ಮ ಉಳೀನೋಟಿ “ಮದ್ದ ಕೂಳ್ ಆಚಾ?”ಕೇಪದ್,ಆಕತಿಪ್ಪಕ ಮಕ್ಕಕ್ ಜೋರ್ ಲ್ “ಪೋಯಿರಾ ಚೆಕ್ಕೆ ಕುರು ಬರರಿ” ಎಣ್ಣೊದ್,ಅವ್ವಯ್ಯಂಗ ನಂಡ್ ಚಾಯಿ ಮಾಡ್ಯಂಡ್ “ಚೊಕ್ಕ್ ನ ಮಕ್ಕಾ”ಂದ್ ಗೊಣಂಗಿಯವದ್ …ಇದ್ ಇಂದೂ ಕೊಡಗ್ ರ ನಾಡ್ ಲ್ ಕಾಂಬ ಕಕ್ಕಡ ಪದ್ ನೆಟ್ಟ್ .ಎಣ್ಣನಕೆ ನಿಂಗಳೂ ಇಂದು ಮದ್ದ್ ಪಾಯಿಸ ತಿಂಬಿರಲ್ಲಾ?

Related Posts

Dr. Ajjinikanda Sheeka Chinnappa on completion of her Doctorate in Environmental Engineering from National Institute of Technology, Surathkal

Comments Off on Dr. Ajjinikanda Sheeka Chinnappa on completion of her Doctorate in Environmental Engineering from National Institute of Technology, Surathkal

Chenanda Kuttappa & Kelapanda Chengappa Ganapathy in Tokyo #Olympics2020.

Comments Off on Chenanda Kuttappa & Kelapanda Chengappa Ganapathy in Tokyo #Olympics2020.

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ

Comments Off on ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ

Congratulations Mrs.Tathira Anitha (Thamane Boveriyanda)

Comments Off on Congratulations Mrs.Tathira Anitha (Thamane Boveriyanda)

Gummatira Kishoo Uthappa makes it to India Book of Records for making online family tree of Kodava Tribe.

Comments Off on Gummatira Kishoo Uthappa makes it to India Book of Records for making online family tree of Kodava Tribe.

( ಪೂಮಾಲೆ ಕೊಡವ ಪತ್ರಿಕೆ ) successfully completing 25years of service and stepping into 26th year.

Comments Off on ( ಪೂಮಾಲೆ ಕೊಡವ ಪತ್ರಿಕೆ ) successfully completing 25years of service and stepping into 26th year.

Create AccountLog In Your AccountX